Upozornění: S ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci je knihovna až do odvolání uzavřena.

Aktuality

12345678Archiv aktualit

Karel Frait a domažlická sídliště

          Fond regionální knihovny Městské knihovny Boženy Němcové byl v uplynulých měsících obohacen o 4 zajímavé práce Ing. Karla Fraita. Na jaře loňského roku se s ním knihovna domluvila na projektu zmapování výstavby domažlických sídlišť. Snažila se tak zaplnit mezeru odborných pramenů, kde by byla této problematice věnována pozornost. Vycházela i z potřeb studentů a dalších badatelů, kteří tyto do knihovny informace přicházejí hledat.

S Karlem Fraitem jsme se dohodli na postupném zpracování historie, výstavby, stavební dokumentace i kartografickém určení daných lokalit. Díky vstřícnému postoji stavebního odboru městského úřadu a katastrálnímu pracovišti se K. Fraitovi podařilo zpracovat materiály, které mohou sloužit jako vhodné podklady pro studie urbanistického vývoje města ve 2. polovině 20. století.

Ve čtyřech složkách věnovaných sídlištím Korea, Kavkaz, Palackého a Kozinovo pole se tak mohou zájemci v textové části seznámit jak s historií vzniku sídlišť, typem bytové zástavby, tak s postřehy týkajícími se zahájení výstavby. Najdou zde informace k použitým materiálům i konstrukcím, počtu bytů, termínům realizace. V přílohách pak mapky sídlišť a plánky s původním rozčleněním pozemků před zahájením výstavby (s upravenou textovou částí se mohli čtenáři seznámit v říjnu a listopadu na stránkách Domažlického deníku). Všechny čtyři složky jsou badatelům k dispozici v oddělení speciálních služeb domažlické knihovny.

 Závěrem je na místě Karlu Fraitovi poděkovat za časově náročnou práci, kterou pro knihovnu zcela nezištně vykonal.

 

27. 12. 2011

Univerzitní profesor Viktor Viktora jubilantem

          Profesor Viktor Viktora patří ke stálicím. Bez jeho jména není myslitelný žádný plán kulturně vzdělávacích akcí domažlické či jiné knihovny, muzea, křest nové knihy regionálního autora, žádná významná kulturní událost spojená s literaturou. Všichni, kdo jej znají, obdivují vysokou míru odpovědnosti, se kterou přistupuje k přípravě každé své přednášky, ohromující rozsah znalostí, schopnost přiblížit se k posluchači ať v posluchárně vysoké školy, v přednáškovém sále se smíšenou skupinou posluchačů různého věku, či v uzavřené skupině seniorů. Zaujetí, se kterým přednáší, je ohromující. Znalosti, paměť pro detaily, citace jsou fascinující.

A každá jeho přednáška  připomíná posluchačům známé „ jen ten, kdo sám plane, může zapalovat druhé“. Domažličtí mají to štěstí, že se profesor Viktor Viktora o své znalosti s nimi dělí již více než čtyřicet let. Nejprve, v letech 1967 – 1969 jako profesor domažlického gymnázia, poté jako lektor, který se při nejrůznějších příležitostech do Domažlic vrací. Naposledy je to volným cyklem přednášek věnovaných sporům v české literatuře. Předposlední z tohoto cyklu, pod názvem 20. léta – generační diskuse přednese V. Viktora v Galerii bratří Špillarů od 17.00 hodin 2. února 2012. 

Ještě před tím, 20. ledna, se prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., vedoucí katedry českého jazyka a literatury fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, dožívá sedmdesáti let. Blahopřejeme!

27. 12. 2011

Diplomové práce vznikají i v knihovně

          Knihovna není jen místem, kam si přijde čtenář vypůjčit nějakou pěknou detektivku či zamilovaný román pro ukrácení volného času, i když tak je často částí veřejnosti knihovna vnímána. Naštěstí jen částí, protože stále více obyvatel města si uvědomuje i vzdělávací možnosti, které knihovna poskytuje. O tom svědčí například i skladba výpůjček, které byly v prvním pololetí roku realizovány. Jen 48% z nich patřilo krásné literatuře.

Vedle zájmu o různé druhy naučné literatury stoupá neustále i zájem studentů o regionální literaturu a další dokumenty, které jim pomohou při psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací. Někteří z nich si pak za vybranou literaturou docházejí do oddělení speciálních služeb pravidelně několik měsíců a své práce v knihovně připravují. V minulém roce to bylo 16 studentů, kteří takto oddělení  využívali. A témata? Například společnost 19. století očima Posla od Čerchova, zaniklé vesnice na Domažlicku, dějiny Vavřinecké pouti, archeologické památky na Domažlicku, volby v samostatném Československu.

Letos si v prvním pololetí našlo cestu do oddělení již 14 studentů, kteří si zpracovávají taková témata, jako je kulturní život v Domažlicích v 19. století, kulturní život ve městě na přelomu 80. a 90. let 20. století, hudební život v letech 1888 / 1991, zvyky a obyčeje na Chodsku, tradice  masopustu v chodských vesnicích. Pomalu se stalo tradicí, že díky dobrým vztahům, které se obvykle mezi studenty a knihovnou vytváří, věnují studenti své diplomové práce knihovně a pomáhají tak vlastně tvořit a doplňovat fond regionální literatury o další zdroje a prameny, které budou sloužit ke studijním účelům jejich následovníkům. A tak jen namátkou – knihovna získala do svého fondu diplomové nebo bakalářské práce např. s těmito názvy: „Historické zajímavosti vybraného regionu a význam pro domácí cestovní ruch – Domažlicko“ absolventa Vysoké školy obchodní v Praze, „Regionální pohádky a pověsti (Chodsko)“ absolventky PF Západočeské univerzity v Plzni, „Společenský a politický život ve vybrané obci (Domažlice)“ absolventky České zemědělské univerzity v Praze, „Jindřich Šimon Baar – osobnost a dílo“ absolventky PF Univerzity Karlovy v Praze. Poslední diplomovou prací, která obohatí fond domažlické knihovny je práce absolventa Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni „Z dědictví západočeské regionální prózy (srovnání literárního a kulturního profilu Jindřicha Šimona Baara a Jana Františka Hrušky)“.

 A na závěr malá výzva – kdo by chtěl věnovat knihovně svou diplomovou práci, která má vztah k domažlickému regionu, bude vítán. Práce může být i starší, ve strojopisu, na CD. Ve fondu regionální literatury bude stejně jako ty nové uložena, záznam o ní umístěn do on-line katalogu a přístupná bude badatelům a studentům ke studijním účelům. Všem případným dárcům předem děkujeme.

1. 9. 2011

Do statistik knihovny patří i BIS

          V knihovnách se „z vyšší moci úřední“ pro účely statistiky sleduje ledacos. Některé údaje mají skutečnou vypovídací hodnotu, o některých se dá třeba diskutovat, o čem vlastně dosažené číslo svědčí, některé údaje alespoň upozorní, jak veliká je škála činností, které se v knihovnách vykonávají a kolik se za těmi čárkami, které činnost zaznamenávají, skrývá času.
          K takovým „požíračům“ času patří například BIS – Bibliograficko informační služba. Neboli vyhledání patřičné literatury a dalších pramenů a nebo přímo informací, které slouží k zodpovídání dotazů čtenářů a návštěvníků domažlické knihovny nebo žadatelů prostřednictvím e-mailů. Nově se evidují jako on-line služby - a těch bylo jen za první pololetí pracovníky všech oddělení služeb – oddělením pro dospělé čtenáře, pro děti, čítárnou, internetovou studovnou a oddělením speciálních služeb zodpovězeno 706. Některé z dotazů lze odpovědět rychle– jsou to záležitosti minutové, pro některé je třeba hledat jak v k tomu budovaných databázích, tak ještě v literatuře nebo na internetu.
         
K tomu je ještě třeba přičíst dotazy vznášené přímo při návštěvách návštěvníků v knihovně. A jen těch, které si vyžádaly více času, bylo v 1. pololetí zodpovězeno v oddělení speciálních služeb a internetové studovně 455.
          Co všechno uživatele těchto služeb zajímá? Do pozadí se dostávají dotazy z oblasti ekonomiky a práva, naopak narůstají dotazy s regionální problematikou a v internetové studovně pak i z oblasti informačních technologií. Bádání v databázi novinových článků si například vyžádalo zodpovězení dotazu o historii  Turnaje čtyř měst ve fotbale, databáze regionálních osobností byly využívány pro zodpovídání dotazů o tvůrci aradekoru F. Šleglovi, J. Váchalovi, rodu Srnů a Coudenhove Kalergi. K historii Domažlic se vázaly dotazy na cukrovar v Domažlicích, pochody smrti, historii oddílu karate, z těch posledních – ustavení prvního oddílu Skautu v Domažlicích. V internetové studovně se zájemci zajímali například o prostředí grafické aplikace GIMP 2 či o technické parametry modemu HUAWEI.
         
A protože máme za sebou hodnocení 1. pololetí, tak jen na dokreslení: webovou stránku knihovny navštívilo téměř 27 000 návštěvníků, katalog knihovny přes 82 tisíc. Celková návštěvnost knihovny byla 30 873 návštěvníků, výpůjček bylo realizováno 69 539 a knihovnu pravidelně navštěvovalo 2 590 registrovaných čtenářů. Nejste mezi nimi? Přijďte a staňte se tím 2 591! Rádi vás uvítáme.

1. 9. 2011

Wenzhou - Zheng Shanyu – knihovna

          V regionálním tisku si 31. května mohli  čtenáři přečíst článek o návštěvě čínské kulturní delegace z města Wenzhou v našem městě, Újezdě a Trhanově. Delegaci doprovázely zástupkyně pražské Společnosti čínských žen a česká spisovatelka Marie Rivai (Indonéska kuchařka, Mávání poraněných křídel, Básníkem se člověk stává, Vyznání, Smaragdové ostrovy), která v uplynulých letech spolupracovala s Václavem Sikou, Galerií Bratří Špillarů i Městskou knihovnou Boženy Němcové.
          Čínští hosté navštívili Muzeum Chodska, Galerii bratří Špillarů, Základní uměleckou školu a také domažlickou knihovnu. Prohlédli si prostory knihovny, vyslechli pár slov o historii, velikosti fondu, aktivitách knihovny. Běžné informace, které poskytujeme podobným exkurzím a se kterými sice chceme hosty seznámit, ale nechceme je příliš zatěžovat. No a tady byla najednou situace jiná. Prostřednictvím tlumočnice i zástupkyň Společnosti čínských žen se rozproudila diskuse na takové úrovni, až to navozovalo domněnku, že je v delegaci pečlivě ukrytý knihovník! Později jsme se dozvěděli, že to nebyl knihovník, ale ředitel Městského úřadu pro kulturu, tisk a propagaci, pan Zheng Shanyu.
          Město Wenzhou leží na jihovýchodním pobřeží Číny, má přes 1 400 000 obyvatel, v rámci Číny je považováno za jakousi obchodní a podnikatelskou štiku. Oblast prý byla první, která se zapojila po opuštění centrálního plánování do tržní ekonomiky a má také nejvíce aktivní a rozvinutý soukromý sektor v obchodování. Má několik vysokých škol, bohatou kulturní tradici, množství osobností, které se nějakým způsobem zapsaly do několikasetleté kulturní historie Číny.
          A má také dvě hlavní knihovny pro veřejnost. Nebudu opakovat počty pracovníků, které jsou v provozech těchto knihoven určeny přímo k péči o čtenáře. Jdou do stovek a nejde poměřovat nepoměřitelné. Co však potěšilo pracovníky domažlické knihovny, byl neskrývaný obdiv jak pana Zheng Shanyu, tak dalších členů delegace nad rozsahem a šíří odborných činností a aktivit, které domažlická knihovna v počtu odborných zaměstnanců, které má, vykonává. Od zajišťování a zpracování knihovního fondu, práce se čtenáři, budování různých informačních databází, publikační činnosti, vyhledávání a poskytování informací, pořádání výstav, přednášek pro veřejnost, bohaté práce s dětmi, až po pořádání vzdělávacích akcí v internetové studovně.
          Pro nás až trošku úsměvné bylo, že se ředitel Městského úřadu pro kulturu, tisk a propagaci města Wenzhou opakovaně ujišťoval, že toto všechno, pro takový počet čtenářů, počet návštěvníků, počet obyvatel města i bývalého okresu Domažlice skutečně vykonává jen takový počet odborných pracovníků, které domažlická knihovna má.
          Návštěva delegace nás potěšila. Potěšil i dar, který pan Zheng Shanya předal třísvazkovou obrazovou publikaci s dílem jednoho z nejvýznamnějších současných čínských umělců Wang Weixina.

17. 6. 2011

Wang Weixin v knihovně

          Wang Weixin patří k nejvýznamnějším čínským umělcům současnosti. Narodil se v roce 1938 ve Wenzhou a postupně vystudoval nebo absolvoval postgraduální studium na několika výtvarných školách nebo Akademiích výtvarných umění, v Číně (Šanghaji), ve Francii (Montpellier). Specializoval se na grafiku, mědirytinu, leptání, ale také na klasickou malbu či na akvarely. Působil jako profesor  v oboru mědirytiny a leptu.

Za obraz Cesta domů získal v roce 1987 první cenu na Washington State Art Festival v USA, jeho některá díla obsahuje publikace Čína moderních umělců. V Muzeu současného umění v Laverune ve Francii v oddělení Wangweixin art Galerie je trvale umístěno 60 děl tohoto umělce. Podílel se na kulturní výměně děl s Akademií výtvarných umění v Manchesteru, zastoupení jeho prací najdou návštěvníci v Britském muzeu, Victoria and Albert Museum v Londýně, Ludwig Muzeum v Německu a jinde.

Čtenáři domažlické knihovny budou mít nyní, zřejmě jako jediní v České republice, možnost prohlédnout si dílo tohoto umělce prostřednictvím třísvazkové obrazové publikace, kterou knihovna dostala darem od ředitele Městského úřadu pro kulturu, tisk a propagaci města Wenzou, pana Zheng Shanya – The Etchings of Wang Weixin, Etchings from the Personal Collection of Wang Weixin a The Paintings of Wang Weixin.

17. 6. 2011

Šťastní senioři.cz

          Na webových stránkách domažlické knihovny www.mekbn.cz najdou zájemci pod logem Štastní senioři odkaz na stejnojmenné stránky nového internetového časopisu  stejnojmenného názvu. Časopis vede Petr Gola, publicista se zaměřením na daně, zdravotní, sociální a důchodové pojištění. V redakci působí  Jiří Glet, také publicista a autor několika knih.
          Filozofie tohoto časopisu vychází ze skutečnosti, že každý člověk chce prožít šťastný a spokojený život. Rovněž tak senioři touží prožívat krásný a naplněný podzim života. A časopis má k tomu alespoň přiměřenou měrou přispívat. Ve stálých rubrikách Peníze, Zábava, Turistické cíle, Příroda, Zvyky a tradice si čtenáři pod adresou www.stastniseniori.cz přečtou  informace například o tom, jestli je dosažení důchodového věku důvodem k výpovědi, o výhodnosti založení bankovního účtu pro seniory, články - doporučení na výlety – například do barokního zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku,  hradu Landštejna na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, Podmokel na Berounsku, zajímavé a poutavé články o stromech, čápech, jantaru.
          Podíváte-li se na stránky tohoto elektronického časopisu, zjistíte, že je to časopis laskavý, k seniorům vlídný, uživatelsky jednoduchý a příjemný. A k tomu přispívá třeba i taková maličkost, že všechny články jsou psány daleko většími písmeny, než bývá zvykem.
          A malé připomenutí pro ty, kteří doma přístup k internetu nemají – navštivte naši internetovou studovnu a nechte se tam do stránek tohoto časopisu nebo vůbec do “tajů“ jiných stránek nebo internetu jako takového uvést.

23. 5. 2011

Elektronická databáze regionálních osobností je plnoletá!

          V letošním roce je to vlastně už 15 let, co domažlická knihovna začala převádět do té doby lístkovou kartotéku se základními životopisnými údaji o významných regionálních osobnostech do elektronické podoby a kdy tyto údaje začala on – line zveřejňovat ve svém katalogu. Je to vlastně další ze způsobů, jak knihovna neustále a různými formami připomíná význam historického povědomí o dějinách, událostech i osobnostech území, kde se převážná většina našich spoluobčanů narodila nebo se zde rozhodla žít. Naši čtenáři i uživatelé znají roční i měsíční tištěná Kalendária, která knihovna vydává pro potřeby badatelů, profesionální knihovny okresu,  obecní úřady, širokou veřejnost. V posledních několika letech je možné tato kalendária najít i v elektronické podobě na našich webových stránkách www.mekbn.cz. Návštěvníci akcí, které knihovna pořádá ve spolupráci s Muzeem Chodska v Galerii bratří Špillarů vědí, že pravidelně zařazujeme literárně historické přednášky Prof. Viktora Viktory se zaměřením na regionální problematiku.
          Ale zpátky k elektronické databázi. Ve svých počátcích obsahovala přes 300 jmen. Dnes jich tam najdeme přes 1 400. Samozřejmě, že s rostoucím počtem se do databáze vedle jmen obecně známých a „zasloužilých“ dostávají i jména relativně neznámá. A proč jsme je tam zařadili? Třeba jen proto, že mají význam pro tu kterou obec, ve které nositel toho jména žil a celý život pro rozvoj obce nebo pro nějakou kulturní nebo sportovní instituci pracoval – a co je podstatné – našel se někdo, kdo o něm napsal do regionálního tisku takovým způsobem, že je možné jej do databáze podle určitých kritérií zařadit. Pracoviště knihovny, které databázi doplňuje, je pracoviště informační. Samo nebádá, nevyhledává. Pouze zpracovává informace a údaje již někde veřejně publikované. A tak je v databázi zařazeno například 45 lékařů, 175 učitelů, 100 spisovatelů, 153 malířů, 96 hudebníků, 18 fotografů, 16 sportovců, 40 čestných občanů obcí. Duchovních, kněží, farářů působících v různých církvích najdeme 147. Celkem 620 osobností působilo přímo v Domažlicích, 433 se jich zde narodilo, 257 jich v Domažlicích zemřelo. A to jsou jen některá z kritérií, podle kterých lze vyhledávat. Ta další zájemce například upozorní, že v květnu uplyne 15 let od úmrtí pplk. Karla Mathese, odbojáře a čestného občana Domažlic, 60 let od úmrtí učitele hudby Františka Xavera Procházky, či 50 let od úmrtí spisovatele Jana Vrby.
          A proč vlastně takovou databázi zpracováváme? Nejen proto, abychom mohli pro zájemce snadno a rychle vyhledat informaci o určité osobnosti. Nejen pro studenty a badatele, kteří potřebují pracovat  přímo se soubory jmen určité profese, nejen jako zdroj pro vydávání výše zmiňovaných kalendárií. Velké profesionální knihovny podobné databáze zpracovávají jako součást svého kulturně vzdělávacího působení, jako službu městu a oblasti, jako službu svým uživatelům, kteří se díky dálkovému přístupu přes internet stále rozrůstají.

5. 5. 2011

Král čtenářů domažlické knihovny

            Dne 3. března se uskutečnilo v domažlické knihovně vyhlášení historicky prvního Krále čtenářů Městské knihovny Boženy Němcové. Toto ocenění získal PhDr. Ladislav Lešický, čtenář, který si v oddělení pro dospělé čtenáře půjčil v roce 2010 nejvíce knih. Pomocným kritériem bylo využívání dalších služeb ostatních oddělení  a účast na dalších aktivitách pořádaných knihovnou. Jméno Ladislava Lešického znají čtenáři i návštěvníci knihovny z jeho výstav fotografií, které pravidelně ve vestibulu knihovny již několik let pořádá. Vedle Krále čtenářů získala ocenění, poukázku na nákup knih a knižky Nakladatelství Českého lesa i nejlepší čtenářka  oddělení pro děti Monika Končelová, a čtenář, který si z čítárny vypůjčil nejvíce novin a časopisů – Antonín Kobes.

Návrh na udělování tohoto  ocenění vzešel v rámci Března - měsíce čtenářů z celostátní profesní organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků, sponzorsky byl na celostátní a krajské úrovni zaštítěn firmou Skanska a na úrovni Domažlic se na akci podíleli a zašťiťili ji vedle knihovny i město Domažlice, Nakladatelství Českého lesa a Domažlický deník. Malé slavnosti se zúčastnil a ocenění předával místostarosta města Ing. Vítězslav Brody. Mimo to Králi čítárny předal upomínkové předměty a knihy redaktor Domažlického deníku Josef Babor. Ladislav Lešický  se spolu s domažlickým králem vlastně stal i králem Plzeňskho kraje, protože se v krajském kole umístil na 1. místě. Poukázky na nákup knih věnované firmou Skanska na knihy z knihkupectví Kanzelsberger mu předala zástupkyně regionálního výboru  SKIP Plzeň. Na neformální besedě, která následovala po slavnosti pak přítomní redaktoři regionálního tisku oceněné i místostarostu vyzpovídali. A o čem? Samozřejmě, že o knihách. Těch nejoblíbenějších, těch, které oceněné provází od dětství, těch, ke kterým se každý vrací pro poučení, útěchu i pobavení.

4. 3. 2011

Nezvyklý vánoční dárek - Darovací poukaz registrace čtenáře

          Jsou dárky klasické, tradiční, očekávané a také jsou dárky, kterými určitě překvapíte. A nepořídíte jej draze. Až budete přemýšlet, čím překvapit a potěšit své blízké pod vánoční stromeček, využijte nabídky domažlické knihovny na takový netradiční dárek. Městská knihovna Boženy Němcové pro vás připravila Darovací poukazy registrace čtenáře. Každý, kdo bude chtít pro někoho jako dárek získat novou nebo obnovit stávající registraci a zaplatí pro obdarovaného na jeho jméno běžný registrační poplatek (dospělí zápisné ve výši 100,- Kč, studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené a děti 50,-Kč), dostane graficky zpracovaný Darovací poukaz registrace čtenáře, kde budou uvedeny vedle čísla  poukazu i potřebné údaje, které obdarovaného informují o době platnosti takového dárku.

           Využijte nabídky knihovny a věnujte svým blízkým dárek, jaký určitě ještě nedostali. A nebo již dostali - službu nabízíme několik let a využívá ji opakovaně stále více zájemců. Věnujte svým blízkým rok mezi knihami – přítelkyněmi, které nikdy nezklamou.

16. 11. 2010

Adresa

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Pivovarská 10

344 58 Domažlice

IČ. 48344117

telefon: +420 775 232 086

Facebook: www.facebook.com/mekbn

Kontakty

Funkce / odděleníJménoEmailTel.
ŘeditelkaLenka Schirováschirova@mekbn.cz777 232 148
schirova@mekbn.cz777 232 148
Zástupce ředitele, katalogizaceVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz607 245 090
knopfova@mekbn.cz
EkonomJiří Němečeknemecek@mekbn.cz777 232 083
nemecek@mekbn.cz777 232 083
Oddělení pro dospělé čtenářeAlena Hánováhanova@mekbn.cz775 232 086
Marie Hůttováhuttova@mekbn.cz775 232 086
Oddělení pro děti a mládežJitka Jankovcovájankovcova@mekbn.cz607 243 737
MVSHana Lukešovámvs@mekbn.cz775 232 086
Odd. speciálních služeb/regionální odd.Petr Veckavecka@mekbn.cz607 243 589
Oddělení knihovnických služebZdeňka Primusováprimusova@mekbn.cz777 232 085
Lenka Vrbovávrbova@mekbn.cz777 232 085
logologologologologologologologologologologologologologo