Aktuality

1234567Archiv aktualit

Služby knihovny lze využívat nejen v její provozní době

          O tom, že si stále více uživatelů naší knihovny zvyká využívat její služby i mimo vlastní prostory knihovny prostřednictvím internetu a webových stránek svědčí několik čísel. Týkají se možnosti vyhledávání informací o knihovním fondu – knížkách (více jak 63 000 nově zpracovaných od roku 1996), audiovizuálních dokumentech či o odebíraných časopisech. Zájemci najdou informace o počtu konkrétních titulů, o přítomnosti určitého titulu v knihovně nebo  informaci o jeho půjčení, o možnosti si určitý titul, pokud je momentálně půjčený, rezervovat (to mohou pouze registrovaní čtenáři).

Další hojně navštěvovanou databází je databáze regionálních osobností. Tuto databázi najdou zájemci také prostřednictvím on-line katalogu pod názvem Regionální autority. Zde lze získat  základní informace o více jak 1 200 osobnostech, které mají vztah k domažlickému regionu. Stačí zadat pouze příjmení osobnosti. Z databáze pak v sekci Kalendárium na webových stránkách knihovny získají zájemci přehled jak  o průběžném měsíci a výročí regionálních osobností v tom kterém měsíci narozených nebo zemřelých, ale  stejně tak i přehled roční, který je na webu umístěn pro léta 2007 až 2010.

 Poslední, ale co do významu neméně vyhledávanou databází, je databáze časopiseckých článků. Zde jsou výběrově evidovány články, které vycházejí v regionálním tisku od roku 1996. A jen pro zajímavost, tato databáze obsahuje údaje o více jak 80 000 článcích. Noviny, ze kterých byly informace o článcích zpracovány, jsou uloženy v oddělení regionální literatury a mohou být prezenčně zpřístupňovány. U velké většiny článků lze však díky grantovému programu Ministerstva kultury  využít plnotextové databáze firmy Anopress a stáhnout jeho plný text  do počítače v oddělení speciálních služeb nebo internetové studovny. V počtu zadaných dotazů je domažlická knihovna v průběžné statistice na 7 místě v pořadí 60 knihoven, které tento grant využívají, v počtu stažených časopiseckých článků pak na místě 17.

Průběžným doplňováním databází domažlické knihovny se v rámci svých pracovních náplní a vedle dalších činností zabývají tři odborní knihovníci.

Užitečnost a potřebnost této činnosti a využitelnost možnosti hledání ve fondu knihovny prostřednictvím internetu z kteréhokoliv místa a v kterékoliv době lze dokladovat na číslech, které jsem slibovala v úvodní větě: V on-line katalogu domažlické knihovny bylo v roce 2009 uskutečněno 140 927 hledání, v letošním roce pak do doby psaní tohoto článku 52 792 hledání. Více jak 700 čtenářů se již naučilo vstupovat do svého čtenářského konta prostřednictvím internetu, prodlužovat si potřebnou literaturu, eventuálně si kontrolovat, co vlastně mají nebo měli půjčené. A další stovky čtenářů se naučily prostřednictvím webu nebo e-mailu  rezervovat si žádané knížky přímo, bez nutnosti návštěvy knihovny.

17. 5. 2010

Domažlická knihovna a malé knihovny

          Oddělení knihovnických služeb domažlické knihovny znají hlavně dobrovolní knihovníci veřejných knihoven bývalého okresu Domažlice. Je jich přesně 76. Činnost oddělení je finančně zajišťována dotací Plzeňského kraje, z jehož prostředků se hradí jak nákup knih do cirkulačního fondu domažlické knihovny, tak všechny další neinvestiční a mzdové náklady. Důvod? Domažlická knihovna je pověřenou knihovnou Plzeňského kraje pro výkon regionálních funkcí.

Pracovnice oddělení vedle zpracování knihovního fondu pomáhají veřejným knihovnám s revizemi fondu, s knihovnickou technikou, výkaznictvím, zpracováním žádostí o dotace – a  hlavně, pravidelně je zásobují soubory knih, které na malé knihovny vozí a ze kterých je pak dobrovolní knihovníci svým čtenářům půjčují. Jen v loňském roce bylo takto půjčeno  ve 184 souborech 13 997 svazků knih. O tom, jak je tento způsob cirkulace knížek pro obecní úřady – zřizovatele těchto knihoven - efektivní, svědčí i následující číslo: Celková cena knih ve výměnných souborech byla  v roce 2009 2 404 650,- Kč. Za stejný rok se za nákup nových knih do cirkulačního fondu knihovny vydalo 306 tisíc korun. A za tuto částku se koupilo 1 472 svazků knih.

Obecní úřady i dobrovolní knihovníci jsou za tuto službu vděční. Někteří starostové  nebo dobrovolní knihovníci si dokonce pro knihy jezdí vlastními auty sami. Uvědomují si, že je to vlastně jediná cesta, která do jejich malé knihovny a jejich čtenářům přinese takové množství literatury, kterou by ze svých rozpočtů jen pro potřeby té své knihovny těžko mohli  nakoupit.

Mimo vlastní dopravu funguje samozřejmě plánovaný rozvoz knižních souborů, kdy pracovnice oddělení knihovnických služeb 2x za rok a v případě zájmu i častěji na knihovny nové knížky vozí služebním vozem knihovny. Jen pro zajímavost – při svých cestách najedou ročně okolo 3 500 kilometrů.

17. 5. 2010

Veřejná knihovna a dobrovolní knihovníci – součást jednoho celku

Termín dobrovolní knihovníci – kdo vlastně tito lidé jsou? Dříve, v době před druhou světovou válkou, vedli na malých obcích knihovny hlavně učitelé. Později se  spektrum povolání rozšířilo a hlavním kritériem byl zájem o knížky a současně i dobrý vztah ke svým spoluobčanům. Ve veřejných knihovnách půjčují a o veřejnou knihovnu pečují dvě, tři hodiny týdně zdravotní sestry, administrativní pracovnice, již vzpomínaní učitelé a učitelky středních, základních i mateřských škol, prodavačky, ženy v domácnosti, důchodci…

Společným rysem vedle výše vzpomínaného zájmu o knížky a o lidi kolem sebe je jejich „pracovní dlouhověkost“.  Toto povolání ať již na profesionální nebo dobrovolné úrovni se vyznačuje věrností. V nedávné době odešla do důchodu vedoucí staňkovské městské knihovny Marie Gillová, která do knihovny nastoupila hned po maturitě v roce 1967 a zůstala jí věrná celý profesní život. Na knihovně to bylo znát. Její fond patřil k těm nejkvalitnějším v celém okrese. Činnost k těm nejstabilizovanějším. Kolik  malých dětí přivedla ke knížce a vštípila jim  potřebu se ke knize neustále vracet, čerpat z ní informace i jen pouhou radost ze čtení? Kolik čtenářských generací vychovala?

V současné době se s prací v knihovně loučí další dlouhodobá - tentokrát dobrovolná knihovnice – paní Zdeňka Kadlecová z Úboče. Občanským povolání učitelka základní školy v Kolovči. V místní knihovně v Úboči pracovala od roku 1970. Jejími čtenáři byli často i její žáci, bývalí i ti současní. I ona vychovala několik čtenářských generací, kdy ti dětští čtenáři postupně dospívali a  po letech přiváděli do knihovny už své děti. Úbočská knihovna byla vždy pro čtenáře, sousedy příjemným místem setkávání. Čistá, uklizená, ve vzorném pořádku. Stejný pořádek měla paní knihovnice i v knížkách. To dokládá třeba i poslední revize knih, kdy jí nechyběla ani jedna knížka. Po čtyřiceti letech končí. Její zdravotní stav jí nedovoluje pravidelně do knihovny docházet. Je však ráda, že knihovnu převzala mladá nástupkyně, která bude v její práci pokračovat a nabídne čtenářům i nové možnosti – práci s počítačem, vyhledávání na internetu.

Mezi ty věrné knihovnické práci patří ale celá řada dalších – například Jiřina Vobrubová z Meclova  a Vojtěch Čapek z Hlohové – knihovny vedou od roku 1979, Anna Žižková z Vidic – knihovnicí od roku 1985, Marta Bártová z Úsilova – od roku 1981, Marie Kestová ze Spáňova  a Milada Jungová ze Smržovic od roku 1980, Anna Haisová  ze Slavíkovic od roku 1975, manželé Fraňkovi z Pocínovic  a Zdeňka Čepičková z Kouta na Šumavě od roku 1972. Všem těmto knihovníkům a knihovnicím patří velké poděkování.

17. 5. 2010

Ocenění SKIP domažlické knihovnici

V úterý 23. března na valné hromadě regionální sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků v Plzni bylo předáno 6 čestných uznání za výjimečnou nebo dlouholetou práci v knihovnictví. Je potěšitelné že tři z těchto šesti uznání skončila na Domažlicku. Čestné uznání z rukou předsedkyně krajské organizace SKIP Mgr. Hany Hendrychové převzala  Marie Gillová, dlouholetá vedoucí knihovny ve Staňkově, Jana Čechová z Horšovského Týna a bývalá ředitelka domažlické knihovny v letech 1991 – 2000), a Vlasta Hauserová, vedoucí oddělení knihovnických služeb Městské knihovny Boženy Němcové. Ta v domažlické knihovně pracuje od roku 1976 a vedle domažlických čtenářů ji velice dobře znají knihovníci 76 knihoven bývalého okresu Domažlice, kterým od roku 1981 ve všech jejich odborných činnostech pomáhá.

23. 4. 2010

Známý neznámý Viktor Viktora

          Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí domažlické knihovny se se jménem prof. PhDr. Viktora Viktory, CSc. setkávají dlouhá léta pravidelně. Náš snad největší znalec západočeské regionální literatury pravidelně několikrát ročně zajíždí do Domažlic a znovu a znovu přibližuje novým generacím autory a díla regionální literární historie a osobností, které nějakým způsobem literární historii Chodska poznamenaly. Mimo to se občas nechá svést k jednotlivým přednáškám nebo cyklům přednášek se širším literárním kontextem. Vždy se najde dostatek posluchačů, se kterými se může o své nepřeberné znalosti podělit. Vždy se najde dost těch, kteří přijdou „na Viktoru“.

Domažličanům totiž jeho jméno není celá ta dlouhá léta neznámé. Není to  jen jméno jednoho z profesorů plzeňské fakulty českého jazyka a literatury, je to  jméno i jednoho z bývalých profesorů domažlického gymnázia, kde v letech 1967-1969 na svém prvním učitelském místě vyučoval český jazyk a dějepis. Jak V. Viktora uvádí v příspěvku Poprvé u maturit v Almanachu 1871-2001 Gymnázia J. Š. Baara, splnil se mu tak jeden z jeho životních snů. Za to poměrně krátké období si k Domažlicím vytvořil velice silný vztah a rád se sem vrací. „…Co vyvolává vzpomínka, vrací-li v paměti ty nejkrásnější životní zážitky? Pak už se taková vzpomínka stává nostalgií, marnou touhou vrátit ji, vrátit se. Zbývá již jen možnost vracet se.„ Citát z příspěvku O něčem před čtvrtstoletím pro Almanach 1871-1996 Gymnázium J. Š. Baara.

Po odchodu z Domažlic nastoupil na katedru českého jazyka Pedagogické fakulty v Plzni, na své druhé a zatím poslední působiště. V letech 1990-1994 působil jako proděkan pedagogické fakulty, v letech 1994-1997 jako prorektor univerzity, od roku 2000 do současnosti působí jako vedoucí katedry českého jazyka a literatury. V roce 1968 získal na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy titul PhDr., v roce 1986 na téže fakultě titul CSc. – kandidát věd, v roce 1990 mu byl udělen titul doc. – docent české literatury a v roce 2005 absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci profesorské řízení. Dne 2. května 2006 převzal v Karolinu z rukou prezidenta republiky jmenovací dekret.

Všichni, kdo profesora Viktoru znají, obdivují jeho nevyčerpatelnou energii, kterou rovnoměrně rozděluje mezi své povinnosti pedagogické, vědecká bádání, rozsáhlou publikační činnost, organizátorskou práci při pořádání konferencí a sympozií, redakční a editorskou činnost, literární, divadelní a hudební kritiku. A ještě jednu zálibu, která ale souvisí s jeho literárně historickým zaměřením – zálibu v mapování posledních míst spočinutí literárních a kulturních osobností. Jako učitel patří k těm nejoblíbenějším. Svědčí o tom i servery, kam si studenti píší poznámky o svých profesorech. Potvrzují to i domažličtí studenti, kteří se k němu stále hlásí při jeho zdejších přednáškách.

Zamyslíme-li se nad důvody, mohou za to jeho hluboké znalosti? To jistě také. Ale hlavně jeho zaujetí pro přednášenou problematiku, které je patrné z každého gesta, sklonu hlavy, zabarvení hlasu. Jeho mimořádnou schopností zaujmout posluchače živým výkladem, neutuchající snahou vtáhnout a nadchnout studenta nebo posluchače do toho podivuhodného světa literatury.

19. 2. 2010

Jaký byl v knihovně rok 2009 pohledem statistickým?

            Z pohledu statistického poněkud přelomový. Pro účely nového statistického výkazu srovnatelného s výkazy ostatních zemí Evropské unie se totiž začaly sledovat ukazatele, které spektrum činností knihovny i pro nezasvěceného zvídavce trochu rozšiřují. Takže přibyly nové kolonky, sloučily se nebo naopak rozdělily  některé staré. Nové kolonky se zaměřily hlavně na zjišťování, kolik uživatelů a v jakých oblastech knihovnu vlastně využívá.

 A tak víme, že v loňském roce navštívilo domažlickou knihovnu s úmyslem půjčit nebo  přečíst si nějakou knihu nebo časopis přímo v knihovně 33 197 uživatelů. Celkem 4 365 uživatelů navštívilo internetovou studovnu a využilo služeb internetu, 7 374 návštěvníků se zúčastnilo některé kulturní akce (besedy pro školy, školní družiny, mateřské školy, přednášky pro dospělé), 1 068 účastníků absolvovalo nějakou vzdělávací akci (lekce informatické výchovy pro žáky a studenty, školení v internetové studovně pro veřejnost) a 6 705 uživatelů navštívilo knihovnu virtuálně - což znamená, že se přes internet podívalo do katalogu naší knihovny, určitou knihu si rezervovalo nebo si ve svém čtenářském kontě půjčené knihy prodloužilo. Prostý součet nám dá 52 709 návštěvníků, kteří  nějakým způsobem knihovnu potřebovali.  Je to hodně?  Je to málo? (Domažlice evidovali k 31. 12. 2009 celkem 11 127 obyvatel.)  

Knihovna ve svém fondu evidovala k 31. 12. 2009 na 106 451 knihovních jednotek – knih, MC, CD, DVD, CD Romů. Odborně zpracovala 4 834 nových přírůstků knih a audiovizuálních či elektronických dokumentů. Půjčila 2 684 čtenářům 119 883 knihovních jednotek, což je téměř 45 výpůjček na jednoho čtenáře. Řešila 413 požadavků na meziknihovní výpůjční službu. Z licencovaných databází z internetu stáhla a zprostředkovala pro své uživatele 2 076 elektronických dokumentů – většinou časopiseckých článků.

Místním knihovnám bývalého okresu Domažlice v rámci poskytování regionálních služeb půjčila a rozvezla 184 knižních souborů s 13 997 svazky v hodnotě téměř 2 405 000,- Kč. V rámci poradenské a konzultační činnosti pro knihovny zaznamenala 331 odbornou konzultaci nebo metodickou návštěvu.

V rámci informačních služeb pracovala s 1 090 elektronicky podanými dotazy a při přímé návštěvě v oddělení speciálních služeb a internetové studovně zodpověděla 634 specializovaných dotazů. Uspořádala 157 kulturních a 74 vzdělávacích akcí pro děti i dospělé. Knihovnou pravidelně doplňované a aktualizované webové stránky knihovny navštívilo 25 000 návštěvníků. On-line katalog Clavius zaznamenal od svého nasazení na web knihovny téměř 824 000 hledání. Je to hodně? Je to málo?

Aby bylo možné všechna tato čísla vykázat, je k tomu třeba soustavná a pečlivá práce s knihovním fondem, periodiky, akvizicí, databázemi, katalogem, spolupráce s ostatními knihovnami, spolupracujícími kulturními a vzdělávacími institucemi v místě i v rámci okresu. Práce, která se odehrává mimo půjčovní dobu knihovny, ale bez které by knihovna nemohla potřeby čtenářů a své kulturně vzdělávací poslání naplňovat...

Možná pomohou tato čísla částečně i odpovědět na naštěstí čím dál méně kladenou otázku, kterou knihovnice  slýchávají: „A co vlastně v té knihovně děláte, když nepůjčujete knížky?“

1. 2. 2010

Regionální oddělení domažlické knihovny rozšiřuje své sbírky

           Fond regionálního oddělení domažlické knihovny slouží jako archivační fond k uchovávání literatury, která se nějakým způsobem vztahuje k regionu Chodska, šířeji bývalého okresu Domažlice. Obsahuje téměř 1 500 svazků literatury, několik málo hudebních nosičů, regionální periodika vydávaná od roku 1976 - Domažlicko, Nové Domažlicko, Domažlický deník, Domažlický zpravodaj a místní zpravodaje obcí regionu. Tento fond je půjčován pouze prezenčně a slouží především ke studijním a badatelským účelům.

Stále více je využíván studenty při zpracovávání seminárních, bakalářských a magisterských prací. Pomalu se stává zvykem, že si studenti přinášejí témata bakalářských prací a v oddělení konzultují možnosti využití fondu pro konkrétní zadání. Je i potěšitelné, že hlavně profesory plzeňské Západočeské univerzity bývají na fond naší knihovny přímo odkazováni s tím, že  se jedná o jednu z nejucelenějších a nejdostupnějších sbírek  této literatury.

V letošním roce se tento převážně tištěný papírový fond podařilo díky domažlickému Janu Novákovi obohatit o více jak 20 CD nosičů s jím natočenými krátkými dokumenty, které klasickou literaturu doplní o ukázky národopisných tradic, i živý folklor, přírodu či dějiny v audiovizuální podobě. Badatelé i studenti, ale samozřejmě i další zájemci budou mít k dispozici k prezenčnímu shlédnutí například CD s koledami nastudovanými Mrákovským národopisným souborem, CD vztahující se ke košíkářství, třásnějí šátků, chodským koláčům, medovým perníčkům, ale i k  Sedmihoří, Sv. Anně Na Vršíčku nebo pobytu domažlických v koncentračním táboru Flossenbürg.

4. 1. 2010

Zvukovou nebo klasickou?

          Tak toto dilema může čtenář v domažlické knihovně řešit u některých titulů od letošního léta. Knihovna totiž získala grant Ministerstva kultury a rozšířila svůj dosavadní fond o několik desítek titulů tzv. zvukových neboli audio knih. Což prostě znamená knih na CD. Nahraných v Supraphonu, v Českém Rozhlase nebo třeba v Popron Music. A čtených předními českými herci - např. Jaroslavou Adamovou či Pavlem Soukupem. Z velké části obohacených o hudební doprovod. Některé v té klasické podobě vlastně ani neexistují – například hlasy ptáků našich měst a vesnic – Ptáci měst a vesnic.

Jiné známe velice dobře jako kdysi povinnou, pak doporučenou četbu, dnes volitelnou ze seznamu vybraných titulů. Ale možná nebude nezajímavé odložit brýle a nechat si ty známé knížky přečíst od někoho jiného – Čapkovy Povídky z druhé kapsy, Jiráskovy Staré pověsti české nebo Filosofskou historii, Nerudovy Povídky malostranské či Erbenovu Kytici. Další skupinu zvukových knih tvoří oblíbená díla naše i světová, ke kterým se stále vracíme – Nejen o rybách Oty Pavla, Jak se dělá chalupa Františka Nepila, Chvála pohybu Miroslava Horníčka, Není kouře bez ohýnku Agathy Christie či Vejce a já Betty Mac Donald. Čtenáři si však mohou vybrat i z titulů a jmen novějších – historickou detektivku Záhada zlaté štoly stále oblíbenějšího autora Vlastimila Vondrušky, Povídky o manželství a sexu Michala Viewegha či humoristickou prózu italské novinářky Luiselle Fiumi Jako žena nula, kterou načetla herečka Jana Hlaváčová.

Více informací o dalších titulech získají zájemci na našich stránkách, v on-line katalogu, pokud si do klíčových slov zadají slova audio nebo zvukové knihy. Po otevření záznamu příslušného titulu pak zjistí, jestli se kniha půjčuje již domů (u některých platí ještě ochranná lhůta), pokud se půjčuje, zda není právě půjčená… a pokud je, mohou si ji přímo přes katalog rezervovat.

29. 10. 2009

Jiřina Skalová - knihovnice

          Do archivu těch, kteří se navždy rozloučili s domažlickou knihovnou, přibylo na začátku září další jméno. Jiřinu Skalovou znali Domažličané a celé Chodsko jako zakládající členku Chodského tria, dlouholetou členku pěveckého sboru Čerchovan. V letech 1961-1976 ji za svou paní knihovnici považovali domažličtí čtenáři, za svou pomocnici a rádkyni dobrovolní knihovníci okresu Domažlice, za svou kolegyni knihovnice tehdejší Okresní, pozdější Knihovny Boženy Němcové.

          Ze současných zaměstnanců Městské knihovny Boženy Němcové nepracoval s paní Skalovou již nikdo. Všichni jsme ji však znali z jejích návštěv v knihovně, ze společných setkání  s našimi seniory, s přátelských schůzek. Všichni  si pamatujeme její nezapomenutelné historky z návštěv místních knihoven, zážitky se čtenáři, s dobrovolnými knihovníky, s tehdejšími předsedy místních národních výborů. Za vším tím  povídáním se vždy skrývala láska k práci, kterou dělala 15 let. Vždy  to byla práce s lidmi a pro lidi, které měla ráda. Čtenáři si jí vážili, knihovníci ji měli rádi. Měli jsme vás rádi, pani Skalová…

15. 9. 2009

Znáte Lubomíra Mikiska a Milana Čechuru?

          Plzeňské spisovatele, pomalu šedesátníky, jednoho prý (slovního) lamače ženských srdcí (vymyšleno  M. Čechurou), druhého prý (také slovního) trhače bránic? Autory jedné společné povídkové knížky (ještě spolu s Jiřím Ulrichem) Duhová kulička, dvou samostatných knížek Lubomíra Mikiska Přání a Když tančí vážky, a jednoho románu Milana Čechury Rodinčení? Pokud ne, seznamte se.

Milan Čechura se narodil v Ústí nad Labem, Lubomír Mikisek v Praze. V současnosti oba žijí a tvoří v Plzni. Milan Čechura nahlíží na život z té humornější stránky, Lubomír Mikisek je niternější. Nechybí mu empatie, vcítění se do nitra svých vrstevníků, soucit s nimi... Častým tématem je osamělost a rozčarování, které přichází s věkem. Ale i naděje, která se před jeho hrdiny občas otevírá. Jeho práce jsou sice určeny převážně čtenářkám, ale podle recenzí na internetu osloví a zaujmou i  muže. Literární prvotina Přání je soubor povídek o obyčejných lidech s jizvami na duši. Některé mají otevřený konec, jiné končí zajímavou pointou. Povídky jsou proloženy autorovými verši – a pokud si je přečtete,  ještě dlouho ve vás budou znít – jako ozvěna toho, co sami cítíte, jen to neumíte tak přesně vyjádřit. Román Když tančí vážky je knížkou o naději. O naději, kterou v sobě každý nosíme, i když nás válcují nesplněné představy, ubíhající léta, vážné nemoci. Román se snaží přispět k poznání, že stojí za to žít a v každé situaci lze najít i světlejší stránky.

Rodinčení Milana Čechury je trochu z jiného soudku. Už jen ten název. Rodinčení. Pochází od rodiny. A rodina je základ státu. A stát má mít pevné základy. Alespoň se to všude píše. Čtyři předchozí věty jsem si vypůjčila z přebalu knížky. A přesně v tomto duchu se jednotlivé příběhy ze života typicky české rodiny Čechových odvíjí. S jemným a typicky českým humorem nás útlá knížka vtahuje do rodiny čtyřicátníka Hynka, který nejraději sedí před televizí či počítačem, energické maminky, organizátorky a pilíře rodiny Markéty, dvanáctiletého syna Pavlíka a patnáctileté dcery Alenky. Jsme účastníky koupě prvního saka pro Pavlíka, výletu na houby (průšvih má taťka), pokusu o stěhování nábytku v obýváku (opět zazáří průšvihář taťka), výletu na koupaliště v nových plavkách (což nedopadne dobře pro maminku) či diskuse na téma pečení vánočního  cukroví (zdá se, že na svou pusu doplatí děti i Hynek).

Co oba autory spojuje? Zcela jistě Plzeň, členství ve Středisku západočeských spisovatelů, publikování v Listech Ason-klubu a Plži, povídky a romány o jejich současnících, pochopení a vcítění do nich, radost z psaného slova, společné výjezdy na literární večery. Na jeden z nich se mohou domažličtí čtenáři těšit i počátkem října v Domažlicích. A než oba autory poznáte osobně, přijďte si do knihovny přečíst jejich knížky.

6. 8. 2009

Adresa

Městská knihovna B.N. Domažlice

B. Němcové 118

344 58 Domažlice

IČ. 48344117

telefon: 379 723 041, 379 723 042

Kontakty

Funkce / odděleníJménoEmailTel.
ŘeditelLenka Schirováschirova@mekbn.cz379 723 041
777 232 148
schirova@mekbn.cz777 232 148
Zástupce řediteleVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz379 723 041
knopfova@mekbn.cz
Ekonomické odděleníJiří Němečeknemecek@mekbn.cz379 723 041
777 232 083
nemecek@mekbn.cz777 232 083
KatalogizaceVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz379 723 041
knopfova@mekbn.cz
Oddělení speciálních služebPetr Veckavecka@mekbn.cz379 723 041
vecka@mekbn.cz
Internetová studovnaPetr Veckavecka@mekbn.cz379 723 041
vecka@mekbn.cz
Oddělení pro dospělé čtenářeAlena Hánováhanova@mekbn.cz379 723 041
hanova@mekbn.cz
Marie Hůttováhuttova@mekbn.cz379 723 041
huttova@mekbn.cz
Oddělení pro děti a mládežJitka Jankovcovájankovcova@mekbn.cz379 723 041
jankovcova@mekbn.cz
Čítárna (MVS)Hana Lukešoválukesova@mekbn.cz379 723 041
lukesova@mekbn.cz
Oddělení knihovnických služebZdeňka Primusováprimusova@mekbn.cz379 723 042
777 232 085
primusova@mekbn.cz777 232 085
Lenka Vrbovávrbova@mekbn.cz379 723 042
vrbova@mekbn.cz
logologologologologologologologologologologologologo